Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Actualitat

Incidències
En relació amb l'atur se'ns ha fet arribar que hi ha uns 100 casos d'investigadors que no han pogut tramitar la seva prestació per atur at&egrav

Consulta pública de mobilitat intersectorial
La DG Recherche et Innovation de la CE vol saber si les iniciatives per a fomentar la

brdi